Άκυρη η απόφαση της Γ.Σ. του ΣΥΚΥΥΠ για αποχώρηση από την ΠΟΣΥΠ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                          Π.Ο.Σ.Υ.Π.

    Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 - 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr

 

     Μαρούσι  10 Απριλίου 2017

     Αρ. Πρωτ.: 21

                                                          

      ΠΡΟΣ:  Δ.Σ. ΣΥΚΥΥΠ

      ΚΟΙΝ.:  ΑΔΕΔΥ

ΘΕΜΑ: Άκυρη η απόφαση της Γ.Σ. του  ΣΥΚΥΥΠ για αποχώρηση από την ΠΟΣΥΠ

 

Συνάδελφοι,

Η Απόφαση που ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σας,  στις 06 Απριλίου 2017 περί αποχώρησης από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου μας  την  Π.Ο.Σ.Υ.Π., είναι παντελώς άκυρη αφού αντιβαίνει στο 3ο άρθρο του καταστατικού του Συλλόγου σας, σύμφωνα με το οποίο: «Ο σύλλογος οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων του χώρου και συνεργάζεται με τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επίτευξη των σκοπών του.

-       Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εργασιακά θέματα.

-       Συμμετέχει στο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου και εκπροσωπείται από αυτό. …».

Από την ως άνω διάταξη του καταστατικού συνάγεται υποχρεωτική συμμετοχή του Συλλόγου σας στο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου, την Π.Ο.Σ.Υ.Π. και ουδόλως προβλέπεται δυνατότητα επιλογής περί μη συμμετοχής ή επιλογής συμμετοχής σε άλλο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου, καθώς αφενός το καταστατικό σας αναφέρεται συγκεκριμένα στο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου και όχι (αφηρημένα) σε δευτεροβάθμιο όργανο, αποκλείοντας τέτοια δυνατότητα, κι αφετέρου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, έτερο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου δεν υφίσταται.

Ως εκ τούτου η αποχώρησή σας από την Ομοσπονδία μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου σας με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, με την προβλεπόμενη εκ του Αστικού Κώδικα διαδικασία και με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Τόσο από τη πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της Γενική σας Συνέλευσης, όσο και από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τίποτα από τα ανωτέρω ούτε οργανώσατε, ούτε υλοποιήσατε σύμφωνα με το νόμο, αλλά σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα προβλέπουν τα εξής:

«… Άρθρο 84 - Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού: Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82.

Άρθρο 99 - Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Άρθρο 101 - Ακυρότητα απόφασης: Απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά την πάροδο έξι μηνών από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

Άρθρο 102 - Ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση μιας άκυρης απόφασης, αν το ζητήσει η διοίκηση του σωματείου ή μέλος του ή ο εισαγγελέας. …».

 

Κατόπιν τούτων, εφόσον εμμείνετε στην υλοποίηση της άκυρης Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου σας, δηλαδή στην αποχώρηση σας από την ΠΟΣΥΠ θα μας υποχρεώσετε, ως έχοντες έννομο συμφέρον να ασκήσουμε αγωγή κατά αυτής και να ζητήσουμε την κήρυξη της ακυρότητάς της κατ’ άρθρο 101 Α.Κ. καθώς και την αναστολή της εκτέλεσής της κατ’ άρθρο 102 Α.Κ.

 

                                                                 Για το Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                 ΕΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΙΔΗ   

Εμφανίσεις: 3216