ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023

ypaith3

κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Γενικέ,

Σε συνέχεια της συνάντησης και της συζήτησης μας για τα ζητήματα της διοίκησης της εκπαίδευσης, στις 27 Ιουλίου 2023, και ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘΑ, σας προωθούμε 4 προτεινόμενες διατάξεις νόμου (τροπολογίες) για τα εξής πολύ σημαντικά ζητήματα μας, τα οποία σας παρουσιάσαμε αναλυτικά:

1η) Αυτόνομοι προϋπολογισμοί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

Προτεινόμενη διάταξη:

«Από 1-1-2024 η στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης ακινήτων, καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούνται από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις εσωτερικής λειτουργίας του. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000, όπως αυτή ίσχυε, καταργείται».

2η) Υλοποίηση της ΗΔΔΔ από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ,

Προτεινόμενη διάταξη:

«Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνεται Αυτοτελής Διεύθυνση Εκκαθάρισης Δαπανών, που θα εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως δαπάνες των οικείων Διευθύνσεων της.

Η Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται από δύο τμήματα: α) Τμήμα εκκαθάρισης δαπανών και β) Τμήμα

πληρωμής δαπανών.

Των ανωτέρω οργανικών μονάδων προΐστανται μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στην οικεία Περιφέρεια Εκπαίδευσης, η δε στελέχωση τους πραγματοποιείται με μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της οικείας Περιφέρειας Εκπαίδευσης».

 

3η) Αποζημίωσης Καταχωριστών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

Προτεινόμενη διάταξη:

«1. Για την ομαλή υλοποίηση των Πράξεων του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ, μέσω των οποίων προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ, και προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των πληρωμών και η τήρηση των διαδικασιών των Πράξεων, ορίζεται υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως καταχωριστής.

2. Ο καταχωριστής ορίζεται για συγκεκριμένη Πράξη ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ και δύναται, εφόσον έχει εγκριθεί στην σχετική Πράξη, να λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει την Πράξη στην οποία ορίστηκε. Η εκκαθάριση της αποζημίωσης δύναται να πραγματοποιείται εφάπαξ μετά το τέλος του σχολικού έτους και με βάση τους μήνες που απασχολήθηκε ο καταχωριστής. 

3. Ο καταχωριστής ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και με κριτήριο την εμπειρία του ως καταχωριστής, όπως αυτή ορίζεται στους Οδηγούς Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων ΕΣΠΑ. 

4. Σε περίπτωση ορισμού του ίδιου καταχωριστή σε περισσότερες από μία Πράξεις ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ, η αποζημίωση επιμερίζεται στις Πράξεις, στις οποίες αυτός ορίζεται. 

5. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης καθώς και ο αριθμός των καταχωριστών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθορίζεται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

 

4η) Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό σε σχολικές μονάδες,

Προτεινόμενη διάταξη:

«1. Οι οργανικές θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 78 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄, 31) κατανέμονται και ανακατανέμονται σε υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

2. Οι υπάλληλοι μετατίθενται, διορίζονται και μετατάσσονται σε επίπεδο νομού, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (α΄, 87). Η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε συγκεκριμένες θέσεις των υπηρεσιών και σχολικών μονάδων του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για σύμμετρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

3. Ως γραμματέας σε σχολικές μονάδες ή σε συγκροτήματα σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερους από διακόσιους (200) μαθητές και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν με τουλάχιστον δώδεκα (12) τμήματα και διακόσιους (200) μαθητές, δύναται να τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Σε περιπτώσεις που τα σχολεία με κενές οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων είναι περισσότερα από τους υποψήφιους για μετάθεση ή τοποθέτηση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των θέσεων σε ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. και σε συγκροτήματα σχολείων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ΓΕ.Λ. Σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια που έχουν περισσότερους από τετρακόσιους (400) μαθητές δύναται να τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας.

4. Σε σχολικές μονάδες ή σε συγκροτήματα σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερους από διακόσιους (200) μαθητές δύναται να τοποθετείται ως επιστάτης ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ».

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση και συνεργασία.

                                                             Για το Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Attachments:
Download this file (4 Διαταξεις Νομου.docx)4 Διαταξεις Νομου.docx[ ]18 kB
Εμφανίσεις: 140