ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ..

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022

diek

κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ,

Με τις διατάξεις των άρθρων 2,3,8,9 και 11 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» ιδρύθηκαν τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Με την 121/1992 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Με την Υ.Α. Α/14442/2010 (ΦΕΚ Β 1045/2010) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός αυτός ως ακολούθως: …..

Άρθρο 2 Όργανα διοίκησης – διάρθρωση υπηρεσιών Ι.Ε.Κ. – Επιτροπές

  1. α) Όργανο διοίκησης του Ι.Ε.Κ. είναι ο Διευθυντής.
  2. Σε κάθε Ι.Ε.Κ., καθώς και σε κάθε Παράρτημα Ι.Ε.Κ. για την υποστήριξη του έργου αυτού λειτουργεί μονάδα Υποδιεύθυνσης σε επίπεδο Τμήματος, στην οποία προΐσταται Υποδιευθυντής. Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 4 της, ως άνω, απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

6. α) Ως Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. τοποθετούνται:

i) Εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και Π Ε 20, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οκτώ (8) χρόνια δημόσια υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Α`.

ii) Δημόσιοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ με οκτώ (8) χρόνια δημόσια υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Α`.

Συνεπώς έως το 2013 μπορούσαν να επιλεγούν και να τοποθετηθούν Διευθυντές και Υποδιευθυντές και διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, όπως και συνέβαινε σε αρκετά Δ.Ι.Ε.Κ.

Το 2013 με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193), άρθρο 27 προβλέφθηκαν τα εξής:

«…… Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Η διοίκηση κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκείται: α) από τον διευθυντή, β) τον υποδιευθυντή και γ) τη συνέλευση των διδασκόντων.

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν θητεία δύο (2) ετών.

Αποκλείστηκαν δηλαδή οι λοιποί εκπαιδευτικοί πλην αυτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ από την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ..

Κατόπιν πιέσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με το άρθρο 42 παρ. 2 του Ν. 4403/2016 το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α` 193), όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε ως εξής: «Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και έχουν θητεία δύο (2) ετών».

Προστέθηκαν δηλαδή το 2016 και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη δυνατότητα διεκδίκησης της κάλυψης των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δ.Ι.Ε.Κ..

Το 2020 με τον νόμο 4763/2020(ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) ¨Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, …..και άλλες διατάξεις¨, και μετά από ένα επταετή αγώνα της ΠΟΣΥΠ, αποκαταστάθηκε η κατάφορη αδικία εις βάρος των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, μόνον, ως προς τις θέσεις ευθύνης των Διευθυντών στα Δ.Ι.ΕΚ., άρθρο 31,παρ.1β «Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης.

Εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα αναιτιολόγητα και εις βάρος της λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., η κατάφορη αδικία και ο αποκλεισμός των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας από τις θέσεις ευθύνης των Υποδιευθυντών στα Δ.Ι.Ε.Κ., άρθρο 31,παρ.7 «Ο Υποδιευθυντής δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. …»

Επιπρόσθετα

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων (που παρέχεται στα δημόσια ΙΕΚ, στα ΣΔΕ και στα Κ.Δ.Β.Μ.) δεν μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια της «σχολειοποίησης» και δεν μπορεί να νοείται ως συνέχεια της διοίκησης της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά να συγκεντρώνει διευθυντικό δυναμικό που να επιλέγεται όχι με βάση τον τρόπο διορισμού του στο Υπουργείο Παιδείας (δάσκαλοι, καθηγητές, διοικητικοί), αλλά με βάση τα τυπικά προσόντα, τα διοικητικά και ηγετικά που το κάθε άτομο διαθέτει, καθώς και τις διδακτικές ώρες που έχει διδάξει, επιμορφωθεί κτλ. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και όχι στην τυπική μάθηση.

Η μη συμπερίληψη προσοντούχων Διοικητικών Υπαλλήλων στην διαδικασία επιλογής στερεί από τους θεσμούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μια μεγαλύτερη ευελιξία την οποία έχουν πραγματικά ανάγκη.

Χρειάζονται εν προκειμένω διοικητικά στελέχη τα οποία θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της «αποσχολειοποίησης» (όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για την εκπαίδευση ενηλίκων).

H πραγματική εξυπηρέτηση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας θα έδινε την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις κρίσεις και των Υποδιευθυντών στα ΔΙΕΚ όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου, ανεξαρτήτως ειδικότητας και να επιλεγούν οι άριστοι εξ αυτών.

Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και απόφαση για την δική μας συμπερίληψη στις θέσεις των Υποδιευθυντών στα ΔΙΕΚ, η οποία θα εξυπηρετήσει την ισότητα, την αξιοκρατία και ειδικότερα την ελεύθερη πρόσβαση και σταδιοδρομία κάθε έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας.

Ζητάμε, την άμεση τροποποίηση του Ν. 4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στις θέσεις των Υποδιευθυντών στα ΔΙΕΚ, όπως ακριβώς προβλέπεται για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

Για το Δ.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                         ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 685