ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2022

ypourgeio ergasias

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από σήμερα Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινά η λειτουργία του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε,) εντός του πλαισίου που θέσπισε ο Νόμος 4808/2021, όπως εξειδικεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη (62599/16-9-2021, ΦΕΚ Β΄4279 - ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΕΤΑΙ).

  

Η λειτουργία του Μητρώου αφορά στην  υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και αρχείων και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και μάλιστα με πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Μετά την αρχική εγγραφή τους, οι οργανώσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αρχείων και στοιχείων στην ψηφιακή τους μερίδα.

Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroaorganoseon.yeka.gov.gr και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα: α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) – ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΕΜΑΣ και β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).

Από  σήμερα 1η  Φεβρουαρίου καθίσταται τεχνικά  δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο  των οργανώσεων για τις οποίες προβλέπεται η  σχετική υποχρέωση, δηλαδή για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και ενώσεις προσώπων εργαζομένων ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού.

 Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4808/2021, η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών, κ.ά..

Για την εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων εργαζομένων στο οικείο μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ) απαιτείται, κατά περίπτωση, κατ΄ ελάχιστο η υποβολή των ακόλουθων αρχείων ή/και στοιχείων: 

- Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και Επικοινωνίας
- Είδος Οργάνωσης,
- Στοιχεία Επικοινωνίας Νομίμου Εκπροσώπου
- Στοιχεία καταστατικού (Ιδρυτική/Συστατική Πράξη, Επικυρωμένο Καταστατικό, Διαταγή Εγγραφής, Δικαστήριο κατάθεσης αίτησης εγγραφής, Αριθμός-Έτος-Δικαστήριο εγγραφής)
- Επικυρωμένο Καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή για υποβολή του στο Μητρώο.

Μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης Εγγραφής με αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ  η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Για το Δ.Σ.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

                   ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Attachments:
Download this file (ΓΕ ΜΗ Σ Ο Ε.docx)ΓΕ ΜΗ Σ Ο Ε.docx[ ]17 kB
Εμφανίσεις: 444