ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021

ypaith3

κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ,  κ. Γενικέ,

Έχει περιέλθει σε γνώση της Ομοσπονδίας μας ότι 3  χρόνια μετά τη δημοσίευση του Οργανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31, Α΄) σε πολλές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας συνεχίζουν να υπάρχουν κενές θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων επαρκεί για την κάλυψή τους.

Όπως γίνεται δεκτό (Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα, Α.Ι. Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, Άρθρα πρώτο-105, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 1114-1115), η αναπλήρωση Προϊσταμένων είναι αναγκαία ενόψει της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.

Επιπλέον, η μη εφαρμογή της στερεί από συναδέλφους μας που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις του νόμου  τη δυνατότητα να ασκήσουν καθήκοντα θέσης ευθύνης.

Για τους λόγους αυτούς και λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4492/2017, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην έκδοση σχετικής οδηγίας – εγκυκλίου για τον ορισμό αναπληρωτών των Προϊσταμένων Τμημάτων όπου δεν υπάρχουν, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 «Αναπλήρωση προϊσταμένων» του Υπαλληλικού Κώδικα και στη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26754/14-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., η οποία είχε κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες μας από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και την οποία οφείλουν να εφαρμόσουν όλοι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Επίσης επαναφέρουμε το εύλογο αίτημα της ΠΟΣΥΠ, όπως πολλάκις  σας το έχουμε διατυπώσει και αφορά στην  άμεση εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών στο ΥΠΑΙΘ και ειδικά στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες και έπειτα στην συνέχιση της διαδικασίας για την επιλογή των Προϊσταμένων των Τμημάτων, διότι αυτό ορίζει ο Ν. 4369/2016 και η χρηστή  διοίκηση  και κάθε εσκεμμένη ή μη παρέκκλιση από αυτά αποτελεί παρατυπία.

Σας καλούμε λοιπόν σε άμεση εκκίνηση των  διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης νέων προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος με αντικειμενικά κριτήρια, διότι  οι τελευταίες επιλογές Διευθυντών στο Υπουργείο έλαβαν χώρα το 2010, δηλαδή πριν 11 χρόνια και οι τοποθετήσεις προϊσταμένων γίνονται εδώ και χρόνια μόνον με τη διαδικασία του ορισμού,  πρακτικές που πόρρω απέχουν από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και της χρηστής διοίκησης. 

                                                                   Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΑΝ.  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                             ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 593