Παρατηρήσεις στο Σ/Ν ¨ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ¨

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

THLERGASIA DHMOSIO

Από τον Μάρτιο του 2020, η τηλεργασία εισέβαλε απότομα, λόγω της πανδημίας, στο εργασιακό περιβάλλον μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα καθώς και στον Δημόσιο τομέα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποστηρίζεται ευρέως ότι η μετάβαση στο εν λόγω μοντέλο παροχής εργασίας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ως απόρροια της πανδημίας του COVID-19, για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, και ως αναγκαιότητα για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κρατικής λειτουργίας.

Η παραπάνω θέση δεν είναι απολύτως ακριβής για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο θεσμός της τηλεργασίας, δηλαδή της δυνατότητας παροχής εργασίας από τον εργαζόμενο εξ αποστάσεως με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών/τεχνολογικών μέσων, υφίσταται εδώ και πολλές δεκαετίες και μάλιστα σε ορισμένους κλάδους το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν αρκετά διαδεδομένο ήδη προ πανδημίας.

Ωστόσο, η δυναμική που απέκτησε κατά την πανδημία η τηλεργασία δεν μπορεί να συγκριθεί με την προϋπάρχουσα διάδοσή της στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό των εργοδοτών που προσέφυγαν σε αυτή εκτινάχθηκε, βάσει μελετών, από το 1% στο περίπου 70% των επιχειρήσεων μέσα σε λίγους μήνες και από το 0% στο περίπου 50% στο Δημόσιο.

Μπορούμε λοιπόν να εκλάβουμε την τηλεργασία ως μια επερχόμενη «πανδημία» στον εργασιακό βίο, με συνέπειες που δεν έχουμε ίσως ακόμη προλάβει να αντιληφθούμε και να αξιολογήσουμε πλήρως, τόσο για τον τηλεργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη.

Το παρών σχέδιο νόμου οριοθετεί τη χρήση της τηλεργασίας στο Δημόσιο και σε κανονικές συνθήκες.

Εξάλλου, η ευρεία χρήση της, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι άμεσα συνυφασμένη με την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς του κοινωνικού βίου, όπως στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος, στην προστασία της δημόσιας υγείας, την διευκόλυνση των μεγαλύτερα ηλικιακά εργαζομένων, την διευκόλυνση των εργαζομένων ΑμΕΑ..

Ως αρνητικά αναφέρουμε:

Την απομόνωση που τυχόν αποφέρει η απομάκρυνση από το εργασιακό περιβάλλον και τις επιδράσεις της στη διατήρηση συναδελφικότητας, ομαδικού πνεύματος και κοινού οράματος για τους εργαζομένους.

Υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την αποτελεσματική αξιολόγηση της απόδοσης του τηλεργαζόμενου προσωπικού λόγω της μειωμένης φυσικής παρουσίας στα γραφεία και της απομακρυσμένης σχέσης με τον προϊστάμενο.

Την απουσία επιμόρφωσης των Διευθυντών για την ορθολογική διαχείριση του νέου εργασιακού μοντέλου της τηλεργασίας και των υπαλλήλων.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕ Σ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ Σ/Ν

Άρθρο 1. Σκοπός του Νόμου

Θετική η προσπάθεια εισαγωγής της τηλεργασίας στο Δημόσιο μέσω ενός θεσμικού πλαισίου με συγκεκριμένους κανόνες και όχι κατά το δοκούν.

Άρθρο 2. Αντικείμενο του νόμου.

-

Άρθρο 3. Ορισμοί

-

Άρθρο 4. Πεδίο εφαρμογής

Θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση για ¨την φύση των καθηκόντων που καθιστά εφικτή την εκτέλεση τους μέσω τηλεργασίας¨, με περιγραφή των καθηκόντων είτε με τον ίδιο το νόμο, είτε με Υ.Α. σε κάθε φορέα.

Θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στο πεδίο εφαρμογής για τους υπαλλήλους ΑμΕΑ, που θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην εφαρμογή της τηλεργασίας.

 

Άρθρο 5. Αρχές τηλεργασίας

α) Ο οικειοθελής χαρακτήρας

Θετικός ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας για τον υπάλληλο.

Ο οικειοθελής χαρακτήρας για τον Φορέα θα πρέπει σε περίπτωση άρνησης να στοιχειοθετείται με αιτιολογημένη έκθεση που θα αναφέρει τους ακριβείς λόγους απόρριψης και με τεκμηρίωση περί της μη δυνατότητας εκτέλεσης των αναφερομένων καθηκόντων μέσω της τηλεργασίας.

β) η αρχή της ίσης μεταχείρης

Να υπάρχει πλήρης σεβασμός του ωραρίου των εργαζομένων και των σχέσεων εργασίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, και να διασφαλίζεται πλήρως η δυνατότητα αποσύνδεσης με τη λήξη του συμβατικού ωραρίου εργασίας καθώς και η τυχόν υπερωριακή αποζημίωση εφόσον αυτή προκύπτει. Σεβασμός του ωραρίου, της τυχόν Υπερωριακής Απασχόλησης, των αδειών, των αναγκαίων διαλειμμάτων, κ.ά.

γ) Η προστασία προσωπικών δεδομένων & δ) Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής

Απόλυτη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του εργαζόμενου χωρίς να επιτραπούν Συστήματα επιτήρησης και ελέγχου εντός της κατοικίας του εργαζομένου (κάμερες, λογισμικά παρακολούθησης υπολογιστή, κλπ)

 

Άρθρο 6. Γενικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Η ρητή αναφορά στη μη χρήση λογισμικού παρακολούθησης του τερματικού του εργαζόμενου ως προς την χρήση του διαδικτύου, τον χρόνο αδράνειας του τερματικού, της online παρακολούθησης των ενεργειών του τηλεργαζόμενου, κ.ά.

Σύναψη σύμβασης του τηλεργαζόμενου με τον φορέα για τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση κάμερας για τηλεδιάσκεψη ή άλλο λόγο ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου παρακολούθησης να γίνεται αποκλειστικά με τη συναίνεση του εργαζομένου.

Άρθρο 7. Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

Προσθήκη

3. Κατ΄ εξαίρεση η τηλεργασία είναι υποχρεωτική για τον φορέα αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του υπαλλήλου, που κρίνονται κατά περίπτωση στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων.

 

Άρθρο 8. Χρονικά όρια τηλεργασίας

Παράγραφος 2. Να γίνει πιο σαφής η διατύπωση της παραγράφου

Οι μέρες της οικειοθελούς εργασίας να αυξηθούν σε εξήντα (60) ήτοι 5 ημέρες το μήνα, χωρίς τον περιορισμό του τριμήνου.

Να απαλειφτεί ο χρονικός περιορισμός για τους θερινούς μήνες, καθώς οι ανάγκες των περισσοτέρων φορέων είναι οι ίδιες καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους.

 

Άρθρο 9. Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας

Το μέγιστο ποσοστό τηλεργαζόμενων ανά Διεύθυνση να αυξηθεί στο 40%, με κυκλική εφαρμογή του μέτρου σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να απασχοληθούν με τηλεργασία υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

Να υπάρχει σαφής αναφορά σε Διεύθυνση και σε Αυτοτελή Τμήματα (δεν υπάγονται σε Διεύθυνση).

 

Άρθρο 10. Ωράριο τηλεργασίας

Να υπάρξει πρόβλεψη, στη βάση της συμφωνίας του Φορέα με τον εργαζόμενο, για την εκτέλεση των καθηκόντων του τηλεργαζόμενου και εκτός ωραρίου λειτουργίας του Φορέα. Σε πολλές περιπτώσεις πιθανόν να κρίνεται και αναγκαίο, διότι επιτρέπει στον φορέα να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού και την αποτελεσματικότητα του.

Άρθρο 11. Τόπος παροχής της τηλεργασίας

Προσθήκη ρητής αναφοράς περί μη ευθύνης του υπαλλήλου για εξωγενής παράγοντες που θα επιφέρουν κώλυμα στην πραγματοποίηση της τηλεργασίας, όπως διακοπή ρεύματος, απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο, βλάβη τεχνικών μέσων, κ.ά..

 

Άρθρο 12. Σταθμός Τηλεργασίας

Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ημερήσια αποζημίωση του τηλεργαζόμενου για την χρήση και τις βλάβες των ιδιωτικών τεχνικών μέσων του, για τα αναλώσιμα, για τη χρήση του internet, της τηλεφωνίας και του ρεύματος.

Ο σταθμός τηλεργασίας να χορηγείται στον υπάλληλο αποκλειστικά από την υπηρεσία η οποία θα αναλαμβάνει και τη συντήρησή και επισκευή του. Ο εργαζόμενος οφείλει να τον διατηρεί σε καλή κατάσταση και να ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία για πιθανά προβλήματα σε αυτόν ώστε να προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Ο εργαζόμενος δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που θα προκύψουν από παράγοντες ανωτέρας βίας, υπέρταση ηλεκτρικού ρεύματος, θεομηνίες κλπ.

Άρθρο 13. Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας

Το εξάμηνο να γίνει τρίμηνο, ώστε η υπηρεσία να αποκτήσει ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην ορθολογική διαχείριση του προσωπικού.

Άρθρο 14. Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

Να μην προβλέπεται άπρακτη παρέλευση 10ημέρου για την απόρριψη αιτήματος παροχής τηλεργασίας, παρά μόνον πλήρως αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης.

Άρθρο 15. Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας

στ) η ημερήσια αποζημίωση του τηλεργαζόμενου

Άρθρο 16. Ανάκληση τηλεργασίας

Η ανάκληση της τηλεργασίας να είναι υποχρεωτική για τον φορέα μετά την έγγραφη προειδοποίηση δέκα (10) ημερών, από τον υπάλληλο.

Άρθρο 17. Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζομένων

-           

 

Άρθρο 18. Δικαίωμα αποσύνδεσης

Να προστεθεί ¨Μετά το πέρας του ωραρίου και της πιθανής υπερωριακής του απασχόλησης … ¨

 

Άρθρο 19. Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

Προσθήκη

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης του τηλεργαζόμενου για τη χρήση και συντήρηση των ίδιων τεχνικών μέσων, καθώς και των πάσης φύσεως εξόδων και δαπανών που προκύπτουν, τόσο στην οικειοθελή, όσο και στην υποχρεωτική παροχή τηλεργασίας.

Άρθρο 20. Έναρξη ισχύος

-           

                                                     Για το Δ.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                      ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 583