ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 178 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ & ΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

 15418 thinkstockphotos 539329448 1

κ. Υπουργέ,

Το Υπουργείο Παιδείας σε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στις Διοικητικές του Υπηρεσίες και ειδικότερα στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, δείχνει διαχρονικά αδιαφορία και αγνόηση, ακόμη και σε περιπτώσεις που αφορούν σε αυτή καθεαυτή την εφαρμογή του Νόμου.

Έτσι, με την ψήφιση του ΠΔ18/2018,

στο μέρος Δ΄ ¨ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ¨,

στο άρθρο 78 ¨Κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νομό¨ και

ειδικότερα στην παράγραφο Γ΄ ¨Προσωπικό των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ)¨,

ορίζεται ότι <<Κάθε ΚΕΠΛΗΝΕΤ στελεχώνεται από (2) δύο διοικητικούς υπαλλήλους, έναν (1) του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και έναν (1) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής >>, ήτοι με 89 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και 89 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, δηλαδή πρέπει να στελεχώνονται από 178 διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ & ΤΕ Πληροφορικής.

Επίσης με το Ν.4547/2018 ¨Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις¨, στο άρθρο 17 ¨Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, υπηρεσιών και οργανικών μονάδων¨ στην παράγραφο 2 περίπτωση ε) καταργούνται τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), της παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018.

Επιπρόσθετα στον ίδιο νόμο με το άρθρο 20 ¨Μεταβατικές διατάξεις¨ στην παράγραφο 1 ¨ Τα αρχεία και οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές μεταφέρονται ως εξής¨: στην περίπτωση β) των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, στο άρθρο 20 και στην παρ. 3 προβλέπεται: ¨Για τη μεταφορά ή την κατάργηση των θέσεων, τη σύσταση νέων θέσεων και τη μεταφορά του προσωπικού που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως¨.

Από όλα τα ανωτέρω, αλλά και σε συνδυασμό με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 20, θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί οι 178 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων κλάδων ΠΕ & ΤΕ Πληροφορικής των ΚΕΠΛΗΝΕΤ που προβλέπονται στο ΠΔ18/2018, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την 1η Απριλίου 2019, τουλάχιστον.

Παρά ταύτα μέχρι και σήμερα καμία μέριμνα δεν έχει επιδειχθεί, διότι η μη εφαρμογή του ν. 4547/2018, έχει επιφέρει μία σειρά από παρενέργειες, δυσλειτουργίες και αμηχανίες στη διοίκηση.

Κ. Υπουργέ

Η ανάγκη ύπαρξης των 178 οργανικών θέσεων κλάδου Πληροφορικής που είχαν προβλεφθεί στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ με τον Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας ( π.δ. 18/2018) και με το Ν. 4547/2018 έπρεπε να μεταφερθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, νομίζουμε ότι είναι αδήριτη για την τεχνολογική, πληροφοριακή και ψηφιακή ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών μας.

Πάνω σε αυτή την αδιαμφισβήτητη παραδοχή, σας καλούμε έστω και τώρα να μεριμνήσετε για την άμεση μεταφορά τους, άλλωστε οι οργανικές αυτές θέσεις που είναι κενές έως σήμερα, έχουν προϋπολογιστεί στο δημοσιονομικό κόστος που επέφεραν οι νέοι Οργανισμοί των Υπουργείων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι θέσεις υπάρχουν και πρέπει σύμφωνα με το νόμο να μεταφερθούν και σύμφωνα με την χρηστή διοίκηση να στελεχωθούν επ΄ ωφελεία της εκπαίδευσης και των υποστηρικτικών της δομών.

                                                               Για το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 901