Δικαίωση του κλάδου μας, η ψήφιση του Ν.4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση!

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

epaggelmatiki

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

              Η ψήφιση του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254, Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης …και άλλες διατάξεις», αποτελεί μία μέρα ορόσημο για τον κλάδο μας, αλλά και μία μέρα δικαίωσης όλων των προσπαθειών και των αγώνων μας, ώστε το δίκαιο αίτημα μας, για την ισότιμη συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης των δομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να γίνει πράξη και να διευρυνθεί επί των ημερών μας, μετά από τον αναιτιολόγητο πολυετή αποκλεισμό μας.

             

Με την ψήφιση του νόμου διαμορφώνεται ένα Εθνικό Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Διά Βίου Μάθηση και καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.),το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού ΠλαισίουΠροσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Παράλληλα, συστήνεται η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θεωρούμε πολύ σημαντική την μετονομασία της Γραμματείας με την σημειολογική και ουσιαστική συμπερίληψη της Νεολαίας.

Αρνητική εξέλιξη αποτελεί η ρύθμιση για την Σιβιτανίδειο Σχολή που αφορά στην σύσταση και σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την αποπομπή του εκπροσώπου των εργαζομένων και του Γενικού Διευθυντή της Σχολής από αυτό, ενέργεια που έγινε χωρίς καμία διαβούλευση και χωρίς καμία επαρκή αιτιολόγηση. Στο επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε την αυθαίρετη και αντιδεοντολογική αυτή ενέργεια.

Ως προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση:

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. αποκτούν έναν σύγχρονο και λειτουργικό Οργανισμό, σύμφωνα με τις προτάσεις μας, γεγονός που θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει το ρόλο και την αποστολή τους, βάζοντας τέλος στην υποβάθμιση και στον μαρασμό τους.

Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), αποτελούν μία νέα δομή που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές και να αναπτύξει το επίπεδο σπουδών 3, εναρμονιζόμενη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και οδηγεί τους αποφοίτους του μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στην λήψη τίτλου επιπέδου 5 του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..

Και στις τρεις παραπάνω δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης&Κατάρτισης, αποκτούν το δικαίωμα να Προΐστανται είτε ως Διευθυντές (ΔΙΕΚ, ΕΣΚ), είτε ως Συντονιστές ή Υπεύθυνοι (Τάξη Μαθητείας) και οι διοικητικοί υπάλληλοι.

Ο Ν.4763/2020 προβλέπει:

Άρθρο 13

Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.

1. α) Η διοίκηση της Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκείται από τον Διευθυντή.

β) Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 31

Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.

1. α) Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται από τον Διευθυντή.

β) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 33

Επίδομα θέσης ευθύνης -

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015

2. Στην υποπερ. ηη) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, ύστερα από τις λέξεις

«Δημόσιων Ι.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «δημόσιων Ε.Σ.Κ.» και η υποπερ. ηη΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.».

Άρθρο 39

Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας

Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας υλοποιείται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. 2. Για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο με τις δεκατρείς Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, ως Συντονιστής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών. Η επιλογή του Συντονιστή γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 40. Αν σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υλοποιούνται πάνω από σαράντα (40) τμήματα Μαθητείας, δύνανται να ορίζονται δυο (2) Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.

Στους Συντονιστές καταβάλλεται, από την Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μηνιαίο επίδομα διακοσίων (200) ευρώ.

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μαθητεία με θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν πάνω από έξι (6) τμήματα, αλλιώς η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία. Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 40.

Στους Υπευθύνους καταβάλλεται, από την Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα εκατό (100) ευρώ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά την ψήφιση του Ν.4186/2013 και τον αναιτιολόγητο αποκλεισμό μας από τις θέσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΔΙΕΚ, η ΠΟΣΥΠ και οι Σύλλογοί μας, δώσαμε έναν ανυποχώρητο αγώνα για την αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας σε βάρος μας, με δικαστικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες.

Σήμερα ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε και μάλιστα η ισότιμη πλέον συμμετοχή μας έχει επεκταθεί και σε άλλες δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στο πέρασμα αυτών των 7 ετών, αντιμετωπίσαμε τόσο δυσκολίες όσο και αντιστάσεις που πολλές φορές φαίνονταν ανυπέρβλητες, αλλά η πίστη στο δίκαιο αίτημά μας, η ισχύς των επιχειρημάτων μας, η αλληλεγγύη και η ενότητα μας οδήγησαν στο θεμιτό αποτέλεσμα και στη δικαίωσή μας.

Είναι υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Αντώνη Μαζνέικο που μαζί με την ΠΟΣΥΠ και τον ΣΥΠΥΥΠ προσφύγαμε στα διοικητικά δικαστήρια κατά του Ν. 4186/2013, τότε που όλα φαίνονταν δύσκολα και χαμένα, επίσης πάλι τον συνάδελφο Μαζνέϊκο και τους συναδέλφους από τα ΔΙΕΚ της Λάρισας Θανάση Ολύμπιο και Βαγγέλη Αθανασιάδη που συμμετείχαν στην κρίσιμη συνάντηση εργασίας της ΠΟΣΥΠ με τον Γ. Γραμματέα κο Γιώργο Βούτσινο, τον Ιούλιο του 2020, στην οποία του αναπτύξαμε τα επιχειρήματα του κλάδου μας, τον συνάδελφο Αθανασιάδη Βαγγέλη για τις έγγραφες προτάσεις του αλλά και την προπαρασκευή της παρουσίας του Προέδρου της ΠΟΣΥΠ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία υπερασπίστηκε τα δίκαια αιτήματά μας και εξέφρασε τις εμπεριστατωμένες απόψεις μας.

Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μέλη του ΔΣ της ΠΟΣΥΠ και των ΔΣ των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων μας ΣΥΠΥΥΠ & Ένωση Μακεδονίας-Θράκης για την αταλάντευτη στήριξη και προσήλωσή τους στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.

Τέλος ευχαριστούμε την Υπουργό κα Νίκη Κεραμέως αλλά και τον Γ. Γραμματέα κο Γιώργο Βούτσινο για την συνεργασία τους, όπως αυτή αναπτύχθηκε τόσο με τις θεσμικές συναντήσεις τους με την ΠΟΣΥΠ, όσο και με τις συχνές συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας συνάδελφο Φωτιάδη, για την πρόσκληση της ΠΟΣΥΠ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, για την ικανοποίηση του δίκαιου και εύλογου αιτήματος της συμπερίληψης μας στις θέσεις ευθύνης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για την αναγνώριση της θέσης του κλάδου μας στην διοίκηση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών και για την θαρραλέα αντιμετώπιση των κραυγών της οπισθοδρόμησης και του συντεχνιασμού.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΥΠ θα παρακολουθεί όλα τα στάδια της εφαρμογής του νέου Νόμου, θα διασφαλίσει τα ζωτικά συμφέροντα του κλάδου μας, θα υπερασπιστεί την υπηρεσιακή και υπαλληλική διαδρομή και εξέλιξη των συναδέλφων μας.

Μετά την έκδοση του νέου Νόμου, σας καλούμε να στηρίξετε την μετάβαση των δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των υπαλλήλων τους και των αρμοδιοτήτων στα νέα δεδομένα. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας.

Όλοι μαζί ας δώσουμε τον αγώνα για τη νέα εποχή για τον κλάδο μας!

                                                                   Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                              ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

                                               

 

Attachments:
Download this file (Ν 4763 2020 f.docx)Ν 4763 2020 f.docx[ ]23 kB
Εμφανίσεις: 730