Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της ΠΔΕ Κρήτης

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

pde kritis 

κ. Περιφερειακέ Διευθυντή,

Με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε εσχάτως, ότι στις μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊσταμένων Τμημάτων που έλαβαν χώρα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην

αρμοδιότητα της ΠΔΕ Κρήτης, τον Μάρτιο του 2018, έγινε καταστρατήγηση τόσο της νομοθεσίας όσο της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Συγκεκριμένα,

α) στη ΔΔΕ Χανίων, μετά την έκδοση του Νέου Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας (ΠΔ18/2018) τοποθετήθηκε μεταβατικά με την 2260/07-03-2018 απόφαση του προκατόχου σας Περιφερειακού Διευθυντή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η συνάδελφος Φ. Π., κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με Βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄.

Μετά από 10 μήνες ο προκάτοχος σας, με την 733/18-01-2019 απόφαση του ανακάλεσε την τοποθέτηση της ανωτέρω συναδέλφου μας, με το σαθρό αιτιολογικό ότι εκ παραδρομής η συνάδελφος μας τοποθετήθηκε Προϊσταμένη, ανασύροντας μία καταργημένη διάταξη του Ν. 1566/1985 άρθρο 20 παρ.2, με την οποία σε ορισμένες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούσαν να τοποθετηθούν Προϊστάμενοι στο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων μόνο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Η ανωτέρω διοικητική πρακτική που δεν εδράζεται σε καμία ισχύουσα νομοθετική διάταξη αλλά στις πρακτικές του προκατόχου σας και του πρώην Διευθυντή ΔΔΕ Χανίων στην άσκηση της διοίκησης, οι οποίοι εξανάγκασαν την συνάδελφο όχι μόνον να αποδεχτεί την ¨καθαίρεση¨ της από τη θέση της Προϊσταμένης αλλά και να μετατεθεί σε σχολική μονάδα των Χανίων.

β) στη ΔΠΕ Χανίων, μετά την έκδοση του Νέου Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας (ΠΔ18/2018) τοποθετήθηκαν, πάλι με την 2260/07-03-2018 απόφαση του προκατόχου σας Περιφερειακού Διευθυντή, μεταβατικά δύο (2) συνάδελφοι, κατηγορίας ΠΕ με Βαθμό Β΄, ως Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, ενώ αγνοήθηκε παράνομα η συνάδελφος Γ. Κ. κατηγορίας ΔΕ, με Βαθμό Α΄, η οποία και έπρεπε σύμφωνα με το Νόμο να τοποθετηθεί ως Προϊσταμένη σε ένα από τα δύο αυτά τμήματα.

γ) Τέλος από την ανάγνωση της 2260/07-09-2019 απόφασης αλλά και από τις αποφάσεις 2399/09-03-2019 και 2546/14-03-2019, που αφορούν στις Τοποθετήσεις Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Κρήτης μας γεννάται η εύλογη ανησυχία ότι εκτός από την περίπτωση της ΔΠΕ Χανίων που παράνομα αγνοήθηκε και δεν τοποθετήθηκε Προϊσταμένη συνάδελφος κατηγορίας ΔΕ με Βαθμό Α΄ και αντί αυτής τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος συνάδελφος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Β΄, ότι πιθανότατα να υπάρχουν και άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες έγινε ή ίδια καταστρατήγηση της νομοθεσίας.  

Σας ενημερώνουμε ότι,

με το Ν. 4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στο ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα που καταρτίζει τον Οργανισμό ενός Φορέα, συνεπώς και στο ΠΔ18/2018 (Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας) να αντικαθιστά, να καταργεί ή να τροποποιεί κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη, σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των φορέων.

 

Σύμφωνα με τον Νέο Οργανισμό του Υπουργείου μας, ΠΔ18/2018

Άρθρο 84 παρ. 2

(Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων) :

Ειδικότερα στις οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προΐστανται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Κείμενη Νομοθεσία για το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους είναι ο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369 ΦΕΚ Α΄33/27.2.2016

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 29

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

1. Το άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007, αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 84

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:

α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

Επίσης πάλι με το ΠΔ18/2018

Άρθρο 86

Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) και κάθε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος.

Έτσι με το άρθρο 84 ορίζεται ότι στις Οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Οργανισμού μας (ΠΔ18/2018) προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με το άρθρο 86, καταργείται κάθε διάταξη (γενική ή ειδική) που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τις προϋποθέσεις για να προΐστανται στις Οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι διοικητικοί υπάλληλοι, δηλαδή και τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν.1566/1985.

Τέλος, με την εγκύκλιο 1731/Υ1/26-02-2018 του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, με θέμα: Προπαρασκευαστικές ενέργειες εν όψει εφαρμογής του νέου Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφέρεται ρητά ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 84-86 του ΥΚ, όπως ισχύει,   στην τοποθέτηση Προϊσταμένων ,

¨… οπότε ως Προϊστάμενοι τοποθετούνται οι υπάλληλοι του οικείου φορέα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής που τίθενται ανά επίπεδο ευθύνης από το, κατά περίπτωση, εφαρμοστέο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων είτε των άρθρων 84-86 του ΥΚ   (Ν.3528/07, όπως ισχύει) είτε ειδικού συστήματος ,…..

κ. Περιφερειακέ Διευθυντή,

 

Η ΠΟΣΥΠ σας καλεί σε εφαρμογή της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης να εξετάσετε άμεσα τις περιπτώσεις α), β) και γ) όπως σας τις αναλύσαμε παραπάνω και να εφαρμόσετε την κείμενη νομοθεσία.

 

Σας καλούμε

 

α) να επανατοποθετήσετε ως Προϊσταμένη στο τμήμα Γ΄ την συνάδελφο μας Φ. Π. σύμφωνα με την αρχική απόφαση 2260/07-03-2019 και να εξαλείψετε την απόφαση της ανάκλησης της τοποθέτησής της,

β) να τοποθετήσετε την συνάδελφο Γ.Κ. σε θέση Προϊσταμένης στη ΔΠΕ Χανίων και να θεραπεύσετε την παράνομη αγνόηση της,

γ) να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι για τα απωλεσθέντα επιδόματα ευθύνης εξαιτίας των αντιθέτων με την ισχύουσα νομοθεσία αποφάσεων του πρώην Περιφερειακού Διευθυντή Κρήτης, και

δ) να εξετάσετε εκ νέου όλες τις τοποθετήσεις Αν. Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Κρήτης, με βαθμό Β΄, με την υποσημείωση ότι δεν υπήρχαν συνάδελφοι με βαθμό Α΄ οι οποίοι παρανόμως αγνοήθηκαν και αποκλείστηκαν.

Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΣΥΠ θα στηρίξει τους συναδέλφους μας, θα επιβάλλει τη νομιμότητα και θα αναζητήσει τις κάθε είδους ποινικές και αστικές ευθύνες από τους υπεύθυνους σε περίπτωση που συνεχιστεί η κατάφωρη παραβίαση του Νόμου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

 

Για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    

         ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                         ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

 

Attachments:
Download this file (πδε κρητης.docx)πδε κρητης.docx[ ]20 kB
Εμφανίσεις: 961