ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019

κ. Γενικέ

Με τις διατάξεις των άρθρων 2,3,8,9 και 11 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» ιδρύθηκαν τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

 

Με την 121/1992 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Με την Υ.Α. Α/14442/2010 (ΦΕΚ Β 1045/2010) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός αυτός ως ακολούθως: …..

Άρθρο 2 Όργανα διοίκησης – διάρθρωση υπηρεσιών Ι.Ε.Κ. – Επιτροπές

  1. α) Όργανο διοίκησης του Ι.Ε.Κ. είναι ο Διευθυντής.
  2. Σε κάθε Ι.Ε.Κ., καθώς και σε κάθε Παράρτημα Ι.Ε.Κ. για την υποστήριξη του έργου αυτού λειτουργεί μονάδα Υποδιεύθυνσης σε επίπεδο Τμήματος, στην οποία προΐσταται Υποδιευθυντής. Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 4 της, ως άνω, απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

6. α) Ως Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. τοποθετούνται:

i) Εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και Π Ε 20, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οκτώ (8) χρόνια δημόσια υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Α`.

ii) Δημόσιοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ με οκτώ (8) χρόνια δημόσια υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Α`.

Συνεπώς έως το 2013 μπορούσαν να επιλεγούν και να τοποθετηθούν Διευθυντές και Υποδιευθυντές και διοικητικοί υπάλληλοι όπως και συνέβαινε σε αρκετά Δ.Ι.Ε.Κ.

Το 2013 με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193), άρθρο 27 προβλέφθηκαν τα εξής: «…… Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

1. Η διοίκηση κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκείται: α) από τον διευθυντή, β) τον υποδιευθυντή και γ) τη συνέλευση των διδασκόντων. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν θητεία δύο (2) ετών.

Αποκλείστηκαν δηλαδή οι λοιποί εκπαιδευτικοί πλην αυτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ από την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ..

Κατόπιν πιέσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με το άρθρο 42 παρ. 2 του Ν. 4403/2016 το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (Α` 193), όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε ως εξής: «Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και έχουν θητεία δύο (2) ετών».

Προστέθηκαν δηλαδή και οι εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη δυνατότητα διεκδίκησης της κάλυψη των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.

Να σημειωθεί τέλος ότι και με το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) – 5954/23.6.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που ακολούθησε το Ν. 4186/2013 σαφώς ορίζεται ότι (άρθρο 24 Οργανωτική δομή – Αρμοδιότητες: «……. 1. Η διοίκηση κάθε ΙΕΚ ασκείται: α) από τον Διευθυντή, β) τον Υποδιευθυντή και γ) τη συνέλευση των διδασκόντων. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ……..», χωρίς να περιορίζει τους υποψηφίους στους έχοντες την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και μόνον και χωρίς να αποκλείει κατηγορίες υπαλλήλων όπως οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας.

κ. Γενικέ

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων (που παρέχεται στα δημόσια ΙΕΚ, στα ΣΔΕ και στα Κ.Δ.Β.Μ.) δεν μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια της «σχολειοποίησης» και δεν μπορεί να νοείται ως συνέχεια της διοίκησης της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά να συγκεντρώνει διευθυντικό δυναμικό που να επιλέγεται όχι με βάση τον τρόπο διορισμού του στο Υπουργείο Παιδείας (δάσκαλοι, καθηγητές, διοικητικοί), αλλά με βάση τα τυπικά προσόντα, τα διοικητικά και ηγετικά που το κάθε άτομο διαθέτει, καθώς και τις διδακτικές ώρες που έχει διδάξει, επιμορφωθεί κτλ. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και όχι στην τυπική μάθηση. Η μη συμπερίληψη προσοντούχων Διοικητικών Υπαλλήλων στην διαδικασία επιλογής στερεί από τους θεσμούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μια μεγαλύτερη ευελιξία την οποία έχουν πραγματικά ανάγκη. Χρειάζονται εν προκειμένω διοικητικά στελέχη τα οποία θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της «αποσχολειοποίησης» (όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για την εκπαίδευση ενηλίκων).

Πραγματική εξυπηρέτηση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας θα σήμαινε η δυνατότητα να λάβουν μέρος στις κρίσεις όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου, ανεξαρτήτως ειδικότητας και να επιλεγούν οι άριστοι εξ αυτών.

κ. Γενικέ

Από το 2013 η ΠΟΣΥΠ με υπομνήματα παρεμβάσεις αλλά και δικαστικές προσφυγές προσπαθεί να αλλάξει ο Νόμος και να απαλειφθεί ο αποκλεισμός μας από την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΔΙΕΚ.

Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση για την δική μας συμπερίληψη, η οποία θα εξυπηρετήσει την ισότητα, την αξιοκρατία και ειδικότερα την ελεύθερη πρόσβαση και σταδιοδρομία κάθε έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας.

Πολλές φορές αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με συντεχνίες ή με πολυπληθείς ομάδες οι οποίες τελικά επιβάλλουν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους, όπως έγινε με το Ν.4186/2013.

Παρακαλούμε για άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας.

Για το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Attachments:
Download this file (ΠΟΣΥΠ διεκ.pdf)ΠΟΣΥΠ διεκ.pdf[ ]499 kB
Εμφανίσεις: 982