ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΣΔΙΠ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Η ΠΟΣΥΠ στις 08 Οκτωβρίου 2018 κατήγγειλε τον Υπουργό Παιδείας, διότι χωρίς κανένα διάλογο τόσο με τους αιρετούς εκπροσώπους μας, όσο και με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων προχώρησε σε δομικές αλλαγές του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) με τροπολογία που κατέθεσε κρυφά σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών( άρθρο 47 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.» του Ν. 4569/2018).

Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε πάλι τον κο Γαβρόγλου για την παράνομη συγκρότηση του ΚΥΣΔΙΠ, όπως αυτή πρόκυψε με την 12055/Γ2/25-01-2019 Υ.Α. (ΑΔΑ:6Ν1Φ4653ΠΣ-ΠΠ9) και τον ορισμό του Προέδρου και των 2 μελών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό μας Συμβούλιο,έτσι :

-        Η συγκρότηση με τον ορισμό 3 γυναικών στις θέσεις των τακτικών μελών αντίκειται στις διατάξεις του άρ. 6, παρ. 1α του Ν. 2839/2000, που προβλέπει υποχρεωτικά ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε φύλου (1/3) στον αριθμό των οριζόμενων από τη διοίκηση μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, με την επισήμανση ότι υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων και των 2 φύλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τον ορισμό του. Σύμφωνα δε με την οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ).

-     Η συγκρότηση με τονορισμό των συγκεκριμένων τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4389/2019 που αντικαθιστά την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016, σύμφωνα με το οποίο τα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελούνται από ¨ Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό¨, δηλαδή έχουν εξαιρεθεί παράνομα Διευθυντές από το ΚΥΣΔΙΠ οι οποίοι έχουν περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντωναπό τους ορισθέντες σ΄ αυτό.

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα όλα τα παραπάνω η συγκρότηση του ΚΥΣΔΙΠ είναι παντελώς παράνομη με συνέπεια να καταστήσει ακυρώσιμες όλες τις αποφάσεις του.

Δυστυχώς και σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα ο κος Γαβρόγλου επιλέγει να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες και όχι τη νομιμότητα και τη χρηστή διοίκηση.

Τον καλούμε να ανασυγκροτήσει άμεσα το ΚΥΣΔΙΠ σύμφωνα με το νόμο και όχι σύμφωνα με τις κομματικές του επιδιώξεις.

Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Εμφανίσεις: 1415