ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 04 Μαρτίου 2018

Κε Υπουργέ,

            Σε συνέχεια της εγκυκλίου σας 1731/Υ1/26-02-2018 και του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 12/28-02-2018μ με το

οποίο σας ζητούσαμε να εκδώσετε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για τις μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Περιφερειακές υπηρεσίες, επανερχόμαστε για να επισημάνουμε τα κάτωθι:

-   Δεν έχετε ακόμη εκδώσει την Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, προφανώς διότι σε αρκετές θέσεις έχει τοποθετηθεί προϊστάμενος με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Σας καλούμε λοιπόν, εκτός από τους συναδέλφους που είναι τοποθετημένοι με επιλογή και θα τους επανατοποθετήσετε υποχρεωτικά, να τοποθετήσετε και τους συναδέλφους που ασκούν τα καθήκοντα προϊσταμένου με αναπλήρωση, διότι αφενός δεν υπάρχει κανένα κώλυμα και αφετέρου αποτελούν στελέχη που γνωρίζουν την υπηρεσία και θα συμβάλουν τα μέγιστα στην υλοποίηση του Οργανισμού.

-    Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουμε δώσει έναν απίστευτο αγώνα για τα αυτονόητα και επειδή από διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου έχουν ακουστεί τα απίθανα, χωρίς να είναι βέβαια η πρώτη φορά, παρακαλούμε να διευκρινιστεί προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές οι οποίοι έχουν την ευθύνη της τοποθέτησης των προϊσταμένων, αλλά θα έχουν και την ευθύνη για τις τυχόν παράνομες τοποθετήσεις, αν τους δώσετε λανθασμένες οδηγίες, τα παρακάτω:

Σε όλα τα τμήματα των διευθύνσεων, εκτός των εκπαιδευτικών θεμάτων και της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, μπορούν να προΐστανται μόνο διοικητικοί υπάλληλοι.

Οι τοποθετήσεις αυτές των προϊσταμένων είναι μεταβατικές μέχρι τη πλήρωση των θέσεων ευθύνης με τις διατάξεις του ν.4369/2016.

Στο άρθρο 29 του ν.4369/2019 καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ., δηλαδή του Υπαλληλικού Κώδικα ν.3528/2007, ειδικότερα στην παρ.3:

Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:

α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή

β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι Πολιτικοί Διοικητικοί Υπάλληλοι, δεν υπάγονται στον Υ.Κ. για την υπηρεσιακής τους κατάσταση, για το βαθμολόγιο τους, για τις υπηρεσιακές τους μεταβολές, για την επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης, αλλά σε ειδικές διατάξεις νόμου που ισχύουν μόνον για αυτούς, συνεπώς δεν μπορούν να επιλεγούν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 αλλά μόνο με ειδικό σύστημα επιλογής και για συγκεκριμένες θέσεις στη διοίκηση που είναι προσδιορισμένες από την κείμενη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, ρητά αναφέρεται στο άρθρο 14, παρ. 2 του ν. 4369/2016, ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάγονται στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του ν.4369/2016.

Άρα υπάλληλοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν και να επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης με το εφαρμοστέο σύστημα επιλογής του ν.4369/2016, πως μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτές;

-     Επίσης είναι σαφές από τα παραπάνω, ακόμη και στις υπηρεσίες που δεν υπάρχει κανένας διοικητικός υπάλληλος ή υπάρχει μικρότερος αριθμός διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις ευθύνης, με τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για να είναι προϊστάμενοι, οι κενές θέσεις δεν μπορούν να πληρωθούν από εκπαιδευτικό καθοιονδήποτε τρόπο, θα παραμείνουν κενές, μέχρι να στελεχώσετε τις υπηρεσίες με μόνιμο διοικητικό προσωπικό και να τις πληρώσουν.

Εδώ υπάρχουν οι ξεκάθαρες ευθύνες της διοίκησης που με εμμονή και τεχνάσματα καθυστερεί εδώ και 2 χρόνια και δεν προχωράει τις εκκρεμείς αιτήσεις μετάταξης των εκπαιδευτικών, αλλά πλέον και η δική σας ευθύνη διότι αδιαφορείτε επιδεικτικά, σε αντίθεση με τις εκατοντάδες μετατάξεις στα Πανεπιστήμια τις οποίες υλοποιήσατε εντός λίγων μηνών. Αλήθεια πόσα χρόνια χρειάζονται για να υλοποιήσετε τις 61 εκκρεμείς μετατάξεις σε τελείως υποστελεχωμένες υπηρεσίες, όταν έχουν γίνει δεκτές από το ΚΥΣΔΙΠ, από τον Δεκέμβριο του 2016 ;

-    Παραδόξως, έχει αναπτυχθεί μία περίεργη παραφιλολογία, ότι στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να προΐστανται μόνον διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου Πληροφορικής και ελλείψη αυτών να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί κλάδου Πληροφορικής.

Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ισχύουν τα παραπάνω, συνεπώς δεν μπορούν να τοποθετηθούν.

Για την τοποθέτηση διοικητικών είναι προφανές ότι θα προηγούνται στην τοποθέτηση οι υπάλληλοι κλάδου πληροφορικής που πληρούν και τις προϋποθέσεις του Υ.Κ, αλλά όταν δεν υπάρχουν, θα τοποθετηθούν διοικητικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα του Υ.Κ. για να είναι προϊστάμενοι τμήματος.

Δεν υπάρχει καμία ειδική αναφορά στο άρθρο 84 του ΠΔ 18/2018, για το συγκεκριμένο τμήμα και συνεπώς θα έχουμε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

-     Τονίζουμε ακόμη, ότι οι ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι πρέπει να ερωτηθούν και να τοποθετηθούν κατ΄ επιλογήν τους στα νέα τμήματα, όπως ορίζεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά στις Μεταβατικές Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρο 18 του ν. 4492/2017:

« Υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί, ύστερα από επιλογή, σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας που προκηρύχθηκε εντός της τελευταίας τριετίας, εφόσον η θητεία τους δεν έχει λήξει, …παραμένουν και τοποθετούνται προϊστάμενοι του οικείου επιπέδου ευθύνης μέχρι τη λήξη της θητείας τους ως ακολούθως:… β) Αν προέκυψαν περισσότερες διάδοχες οργανικές μονάδες, τοποθετούνται κατ’ επιλογήν τους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σε μία εξ αυτών, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται…».

-      Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι οι τοποθετήσεις των Προϊσταμένων όλων των επιπέδων, στην Κεντρική Υπηρεσία, θα πρέπει να υπακούουν στην αξιοκρατία, στην διαφάνεια και στην αποκομματικοποίηση του κράτους και όχι σε στοχευμένες καρατομήσεις <<αντιφρονούντων>> και στην προώθηση ημετέρων και πρόθυμων.

Επιτέλους ας μπει ένα τέλος, στην αντίληψη των εκάστοτε κυβερνώντων ότι το δημόσιο αποτελεί λάφυρο και πεδίο άσκησης κομματικής πολιτικής.

 

Κε Υπουργέ,

-      Εκτός όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί εδώ και 15 μήνες τα αιτήματα δεκάδων συναδέλφων που έχουν ζητήσει αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους εκτός δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016, δεν έχουν εξεταστεί και δεν έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή για την βαθμολογική τους εξέλιξη.

Οι συνάδελφοι αυτοί αποκλείονται από την παρούσα τοποθέτηση προϊσταμένων, διότι στερούνται του βαθμού Α΄ και πιθανώς και από την επικείμενη διαδικασία επιλογής, διότι οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες χειρίστηκαν και αυτό το θέμα, με τον γνωστό παρελκυστικό και παράνομο τρόπο, που χειρίστηκαν τις μετατάξεις, την αξιολόγηση των Περιφερειακών Υπαλλήλων, αλλά και όπως χειρίζονται τώρα και τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων.

Ρωτάμε ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους, για την υπηρεσιακή και οικονομική βλάβη που θα υποστούν;

Κε Υπουργέ,

Με την έκδοση του νέου Οργανισμού, το Υπουργείο και ειδικότερα οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες περνάνε σε νέα εποχή ελπίδας και προσδοκίας για να αποκτήσουν και οι υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης την κανονικότητα άλλων υπηρεσιών του δημοσίου και να μην αποτελούν την χαρακτηριστική εξαίρεση.

Αυτή η νέα εποχή ας μην αμαυρωθεί με σκοπιμότητες και συντεχνιασμούς.

Η διαφάνεια θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μας.

Η διοίκηση αποτελεί ευθύνη και καθήκον των φυσικών της λειτουργών, των διοικητικών υπαλλήλων.

Η ΠΟΣΥΠ θα παρακολουθήσει στενά την διαδικασία τοποθέτησης των μεταβατικών προϊσταμένων σε όλες τις υπηρεσίες μας, ελπίζοντας στη σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Για το Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                               ΕΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Εμφανίσεις: 2941