ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2017

Κε Γενικέ,

Με αγανάκτηση διαβάσαμε την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 162092/Γ1/28-09-2017 που αφορά στην υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης του Ν.4369/2016 στο ΥΠΠΕΘ και ειδικότερα στις Περιφερειακές του

Υπηρεσίες, που συνέταξε η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και υπογράψατε εσείς.

Η εγκύκλιος που υπογράψατε αποτελεί προκλητική ενέργεια αυθαιρεσίας, της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΕΘ. που την συνέταξε και η οποία έρχεται να προστεθεί σε σειρά ανάλογων ενεργειών, λόγω πλημμελούς γνώσης των ιδιαιτεροτήτων και των θεμάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών και την οποία άμεσα θα πρέπει να αποσύρετε, διότι:

1) Η εγκύκλιος εισάγει αυθαίρετες διακρίσεις στους διοικητικούς υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά όσους υπηρετούν στα Τμήματα Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης από όσους υπηρετούν στα Τμήματα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, έτσι:

Α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους πρώτους Α΄ αξιολογητής είναι ο (διοικητικός) Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος και Β΄ αξιολογητής ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ενώ για τους δεύτερους Α΄ αξιολογητής είναι ο (εκπαιδευτικός) Προϊστάμενος Επιστημονικής Καθοδήγησης και Β΄ αξιολογητής ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, από τον συνδυασμό της Υ.Α. για τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (αρ. πρωτ. 39672/Δ4/31-3-2008, ΦΕΚ 609, Β΄/09-04-2008), των άρθρων 2 και 3 του Ν. 2986/2002 και των άρθρων 5 και 6 του «καθηκοντολογίου» (ΦΕΚ 1340, Β΄/16-10-2002) προκύπτει ότι το σύνολο του προσωπικού (διοικητικοί και αποσπασμένοι) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και συνεπώς Α΄ αξιολογητής τους είναι ο (διοικητικός) Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Διοικητικού ή

Οικονομικού και Β΄ αξιολογητής ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Επισημαίνεται ότι στις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Επιστημονικής Καθοδήγησης δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε θέματα προσωπικού.

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα, ούτε ο Περιφερειακός Διευθυντής, ούτε οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης δεν συμμετείχαν κατά κανέναν τρόπο στη διαδικασία αξιολόγησης των διοικητικών υπαλλήλων και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Β) Οι διοικητικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης δεν αποτελούν τυπική οργανική μονάδα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτές, γι’ αυτό άλλωστε και το επίδομα θέσης ευθύνης είναι διαφορετικό.

2) Η εγκύκλιος εισάγει ανάλογο πρόβλημα, στους διοικητικούς υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά όσους υπηρετούν στα Τμήματα Διοικητικών Θεμάτων, από όσους υπηρετούν στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, έτσι :

Α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους πρώτους Α΄ αξιολογητής είναι ο (διοικητικός) Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων και Β΄ αξιολογητής ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ενώ για τους δεύτερους Α΄ αξιολογητής είναι ο (εκπαιδευτικός) Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Β΄ αξιολογητής ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. Β΄, παρ. 33 του καθηκοντολογίου (ΦΕΚ 1340, Β’/ 2002), το τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, λειτουργεί όχι με προσωπικό τοποθετημένο σε αυτό αλλά με διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη που του παρέχεται από το τμήμα Διοικητικών Θεμάτων.

Δηλαδή όλο το προσωπικό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης υπάγεται στο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και συνεπώς Α΄ αξιολογητής είναι ο (διοικητικός) Προϊστάμενος Διοικητικών Θεμάτων.

Β) Οι διοικητικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων δεν αποτελεί τυπική οργανική μονάδα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία με αυτές, γι’ αυτό άλλωστε και το επίδομα θέσης ευθύνης είναι διαφορετικό.

Επισημαίνεται ότι στις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε θέματα προσωπικού.

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα, οι Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δεν συμμετείχαν κατά κανέναν τρόπο στη διαδικασία αξιολόγησης των διοικητικών υπαλλήλων και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

3)       Η εγκύκλιος εισάγει αυθαίρετες διαδικασίες αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών που κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπως των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών θεμάτων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, έτσι:

Α) Θεωρεί ότι οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων υπηρετούν

ως αποσπασμένοι στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ αυτοί υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε θέσεις ευθύνης με θητεία.

Βάσει αυτού, αυθαίρετα εφαρμόζει την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ.Φ.32.14/776/12486, 17684/ 31-07-2017), σύμφωνα με την οποία οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, που ασκούν διοικητικά καθήκοντα εμπίπτουν στην αξιολόγηση του Ν. 4369/2016.

Έτσι, λοιπόν εξαιρεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης από την αξιολόγηση, διότι σύμφωνα με το Ν.2817/200 ¨είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι…..¨ και άρα δεν είναι αποσπασμένοι και συνεπώς εξαιρούνται.

Β) Θεωρεί ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και άρα οι Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές προφανώς στο πλαίσιο του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν. 4369/2016 που προβλέπει ότι «Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοι τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης»

Ωστόσο, η οργανική δομή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης περιγράφεται στο άρθρο. 16 παρ. 5 του Ν. 3467/2006 και περιλαμβάνει α) την επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσία Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης με δύο τμήματα και β) τα τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

Γ)       Η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Είναι προφανές ότι αυτό θα συμβεί, αλλά όχι εντός της τρέχουσας αξιολόγησης και όχι με το σύστημα του Ν. 4369/2016, αλλά στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του ΠΔ 152/2013 όπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης (ΕΠΚΑ) αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Δ)     Η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Είναι προφανές ότι αυτό θα συμβεί, αλλά όχι εντός της τρέχουσας αξιολόγησης και όχι με το σύστημα του Ν. 4369/2016, αλλά στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του ΠΔ 152/2013 όπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ε) Oι διευθυντές διεύθυνσης εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον προϊστάμενο ΕΠΚΑ.

Ε)      Η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι αυτό θα συμβεί, αλλά όχι εντός της τρέχουσας αξιολόγησης και όχι με το σύστημα του Ν. 4369/2016, αλλά στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης

των εκπαιδευτικών του ΠΔ 152/2013 όπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ ια) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, ………………., αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από σχολικό σύμβουλο που ορίζεται, για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φορέων, από τον περιφερειακό διευθυντή.

Κε Γενικέ,

Η εγκύκλιος δημιουργεί μια τεράστια αναστάτωση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, μπερδεύοντας υπαλλήλους και προϊσταμένους, αξιολογούμενους και αξιολογητές, αποσπάσεις και θητείες, συστήματα αξιολόγησης διοικητικών και εκπαιδευτικών και όλα αυτά 2 εργάσιμες μέρες πριν την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των υπαλλήλων που λήγει στις 2 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4489/2017 (ΦΕΚ 140/τ.Α’/21.09.2017).

Η εφαρμογή της καθιστά διαβλητή και παράτυπη τη διαδικασία αξιολόγησης σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Αποτελεί μνημείο άγνοιας, αυθαιρεσίας και σύγχυσης των συντακτών της.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση της και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για την αξιολόγηση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Κε Γενικέ,

Όλα τα ανωτέρω ενισχύουν τα επιχειρήματα της Ομοσπονδίας μας για την συμμετοχή της στην απεργία - αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης του Ν. 4369/2016, που έχουμε προκηρύξει από τις αρχές Απριλίου 2017.

Έτσι, εκτός από τα βασικά ζητήματα που υπάρχουν για όλες τις υπηρεσίες στο δημόσιο (πελατειακές σχέσεις, κομματισμός, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, κ.ά.)  στις υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης και ειδικότερα στις Περιφερειακές μας υπηρεσίες, επικρατούν ιδιότυπες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας, εξαιτίας της έλλειψης οργανισμού, αλλά και της τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις ευθύνης, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για όλα τα θέματά τους.

Αν όλα αυτά συνδεθούν και με την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου, η οποία αγνοεί βασικά θέματα, βρίσκεται σε γενικευμένη σύγχυση και εκδίδει τέτοιες εγκυκλίους, τότε μιλάμε για τις τελευταίες υπηρεσίες όλου του Δημοσίου που λειτουργούν σε περιβάλλον ¨μπανανίας¨, μέσα στο οποίο ζητάμε να αξιολογηθούν οι υπάλληλοι του.

                                                      Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                        ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Εμφανίσεις: 2725